Vedtægter pr. 26/01-2016

Vedtægter for Flakkebjerg Herreds Biavlerforening

§ 1 – Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Flakkebjerg Herreds Biavlerforening.

 

Foreningen er stiftet 28. oktober 1974, som en sammenlægning af Øster Flakkebjerg Herreds Biavlerforening (stiftet 1923) og Vestre Flakkebjerg Herreds Biavlerforening.

 

Foreningen er hjemmehørende i Næstved Kommune og er en lokalforening i Danmarks Biavlerforening.

 

 

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at:

 • varetage medlemmernes interesser på biavlsområdet
 • udbrede kendskabet til biernes betydning for miljøet
 • undervise i praktisk biavl i foreningens skolebigård

 

 

§ 3 – Medlemmer og kontingent

Som medlem kan optages enhver, der kan vedkende sig foreningens formål og vedtægter.

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet har forbrudt sig mod formål, vedtægt eller på anden måde handlet illoyalt mod foreningen. Det udelukkede medlem kan få bestyrelsens beslutning prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

Kontingentrestance medfører udelukkelse fra alle aktiviteter i foreningen, når skriftligt varsel herom er afgivet med 3 ugers frist for betaling.

 

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren eller Danmarks Biavlerforening.

Kontingentet betales forud, følger regnskabsåret og fastsættes af bestyrelsen der indhenter godkendelse på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan lade kontingentet opkræve via Danmarks Biavlerforening

 

 

§ 4 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i januar og indkaldes i Tidsskrift for Biavl med mindst 14 dages varsel.

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes med minimum følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af revideret regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Budget, herunder godkendelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Valg af revisor og suppleant
 • Eventuelt

 

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

Ved personvalg skal der ske skriftligt afstemning, når et tilstedeværende medlemmer måtte kræve dette.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af dagsorden. Såfremt ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen aflyse den ekstraordinære generalforsamling.

Referat af generalforsamling underskrives af referent og dirigent, hvorefter bestyrelsen udsender dette via mail til de af foreningens medlemmer der har oplyst mailadresse.

 

 

§ 5 – Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.

 

Kassereren kan oprette og nedlægge bankkonti, udbetale og modtage beløb jf. generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger, samt råder over alle foreningens midler i forbindelse med foreningens normale drift.

 

Foreningen tegnes dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

 

§ 6 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen.

Generalforsamlingen bør tilstræbe, at mindst et medlem af bestyrelsen til en hver tider er under 40 år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmøder indkaldes efter behov af formanden eller når 2/3 af bestyrelsen forlanger dette. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøder som godkendes senest på det næste møde

 

 

§ 7 – Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.


Kassereren fører regnskab og medlemsliste og har ansvaret for det økonomiske mellemværende med Danmarks Biavlerforening og andre interessenter.

 

Foreningens midler anbringes i et annerkendt dansk pengeinstitut.

 

Revideret regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamlingen vælger 1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år. En revisorsuppleant vælges hvert år.

 

 

§8 – Forpligtelser

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

§9 – Opløsning

Foreningen kan opløses efter 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. På den første skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for opløsningen. På den efterfølgende, afholdt senest 6 uger efter, bekræftes opløsningen ved simpel stemmeflerhed.

 

Eventuelle aktiver ved opløsningen skal gå til almennyttige formål i Næstved Kommune der ligger i tråd med foreningens formål herunder Danmarks Biavlerforening.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2016

 

Til toppen

Del siden